Dolar 32,7682
Euro 35,0901
Altın 2.459,44
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Sinop 26°C
Az Bulutlu
Sinop
26°C
Az Bulutlu
Cts 26°C
Paz 26°C
Pts 26°C
Sal 26°C

ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

28.02.2018 İhale İlanı

İlan Tarihi: 27.02.2018 17:38

İLAN
ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ayancık Orman İşletme Müdürlüğünden:
“Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.
1 – İdarenin
a) Adresi : Yalı Mahallesi Cemil Yıldız Cad. No:11 Ayancık-SİNOP
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0368 613 10 84- Faks: 0368 613 19 43
2 – İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Sinop İli Ayancık İlçesi Cevizli Mahallesi 242 Ada 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 ve 40 nolu parsellerin verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Sinop İli, Ayancık ilçesi Çayiçi Mahallesi 167 Ada 16 Nolu Parsel, üzerinde ; 3.814,52 m2 kapalı alanlı Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü İdari Hizmet ve Sosyal Tesis Binası, 4.721,06 m2 kapalı alanlı 2 Blok Yangın Acil Durum Binası, 584,55m2 Sığınak ve Teknik Hacim Binası , 14,43 m2 Nizamiye Binası işlerinin yüklenici tarafından projelerine uygun Anahtar teslim şeklinde bedel talep edilmeden yaptırılması ve üzerine ilave bedel Alınması İşi
b) Taşınmaz mal muhammen bedeli : 13.929.400,10 TL.
c) İnşaat bedeli : 13.716.142,08 TL.
ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (Altıyüz) takvim günüdür
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu Yalı Mahallesi Cemil Yıldız Cad.No :18 Ayancık-SİNOP
b) Tarihi ve saati : 29/03/2018 Perşembe günü Saat: 14:00
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.5. Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.6. Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR33 0001 0002 2913 404862 5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.1.10. Doküman alındı belgesi.
4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.
4.1.12. İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.
4.1.13. İş Ortaklığı Beyannamesi.
4.1.14. Banka Referans Mektubu.
5 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlık Yalı Mahallesi Cemil Yıldız Cad.No :11 Ayancık-SİNOP adresinde görülebilir ve KDV Dahil 1.000,00 (Bin) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube Kurumsal Şube TR 33 0001 0002 2913 404862 5001 nolu yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlık Yalı Mahallesi Cemil Yıldız Cad.No :11 Ayancık-SİNOP adresinden satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu Yalı Mahallesi Cemil Yıldız Cad.No :18 Ayancık-SİNOP adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Yalı Mahallesi Cemil Yıldız Cad. No:11 Ayancık-SİNOP adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 – İstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki

dokümanda verilmiş olan Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Sinop İli Ayancık İlçesi Cevizli Mahallesi 242 Ada 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 ve 40 nolu parsellerin verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Sinop İli, Ayancık ilçesi Çayiçi Mahallesi 167 Ada 16 Nolu Parsel, üzerinde yaklaşık; 3.814,52 m2 kapalı alanlı Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü İdari Hizmet ve Sosyal Tesis Binası, 4.721,06 m2 kapalı alanlı 2 Blok Yangın Acil Durum Binası, 584,55m2 Sığınak ve Teknik Hacim Binası , 14,43 m2 Nizamiye Binası, işlerinin yüklenici tarafından projelerine uygun Anahtar teslim şeklinde yapmayı taahhüt etmek ve 213.258,02 TL (İkiyüzonüçbinikiyüzellisekizliraikikuruş) ilave bedele ek olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İlave bedel üzerine teklif edilen ek bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalacak şekilde idarenin belirleyeceği ek inşaatları yaptırılacaktır. Bu iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.
9 – Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10 – İstekliler 417.882,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr
Basın No
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.